Algemene voorwaarden Bakfietsverhuur Rotterdam

 

Begripsomschrijving:

In de voorwaarden wordt verstaan;
Onder voertuig: het voertuig of andere zaak, die onderwerp is van de huurovereenkomst.
Onder huurder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die als huurder de huurovereenkomst sluit.
Onder consument: de huurder die een natuurlijk persoon is en de huurovereenkomst niet heeft gesloten in de uitvoering van beroep of bedrijf.
Onder schade: de vermogensschade die de verhuurder direct of indirect lijdt ten gevolge van beschadiging of vermissing van het voertuig of van toebehoren of onderdelen daarvan, of van een andere zaak van de verhuurder.
Tot deze schade behoren onder meer de kosten van herstel of vervanging van het voertuig en de daaruit voorvloeiende derving van huurinkomsten.
Onder bestuurder: de feitelijke bestuurder van het voertuig.
Onder verhuurder: Bakfietsverhuur Rotterdam, gerepresenteerd door een vennoot of een natuurlijke persoon of rechtspersoon die schriftelijk toestemming heeft verkregen tot het namens Bakfietsverhuur Rotterdam sluiten van de huurovereenkomst.

Artikel 1: Bepaling van de huurprijs en de duur van de huur

1. De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de periode en het tarief zoals op de huurovereenkomst is vermeld of anderszins schriftelijk is overeengekomen.
Slechts na door Bakfietsverhuur Rotterdam verleende toestemming is het huurder toegestaan het voertuig op een tijdstip buiten de openingstijden van Bakfietsverhuur Rotterdam terug te brengen.
In dat geval blijft de huurder aansprakelijk voor alle schade ontstaan tot het tijdstip waarop Bakfietsverhuur Rotterdam feitelijk het voertuig heeft ontvangen en geïnspecteerd of heeft laten inspecteren.
2. Indien huurder door welke oorzaak of omstandigheid dan ook geen gebruik kan maken van het voertuig draagt Bakfietsverhuur Rotterdam voor de daaruit voortvloeiende schaden en kosten geen aansprakelijkheid.
3. In het geval in het vorige lid bedoeld blijft de huurder verplicht de volledige huursom en eventuele andere in de rekening vermelde bedragen te voldoen, tenzij hij met betrekking tot de huursom aantoont, dat het niet kunnen gebruiken van het voertuig een gevolg was van een defect, dat reeds aanwezig was bij de aanvang van de huurperiode.

Artikel 2: Verlenging van de huurperiode

Huurder verplicht zich het voertuig uiterlijk op de dag en op het tijdstip dat de overeenkomst eindigt aan Bakfietsverhuur Rotterdam doen terug te bezorgen, tenzij voordien verlenging van de huurovereenkomst is overeengekomen.

Artikel 3: Overschrijding van de huurperiode

Indien het voertuig niet binnen de in de huurovereenkomst vermelde, eventueel verlengde, periode bij Bakfietsverhuur Rotterdam of met toestemming van Bakfietsverhuur Rotterdam bij een derde is ingeleverd, is Bakfietsverhuur Rotterdam gerechtigd het voertuig onmiddellijk terug te nemen.
De uit deze overeenkomst voorvloeiende verplichtingen blijven van kracht tot het moment dat het voertuig weer is het bezit is van Bakfietsverhuur Rotterdam, met dien verstande dat huurder tot aan dat moment een bedrag van € 10,- per dagdeel boven op de huursom verschuldigd wordt, waarbij een gedeelte van een dagdeel als een dagdeel geldt, onverminderd de gehoudenheid van huurder tot vergoeding van door Bakfietsverhuur Rotterdam te lijden schade.
Deze verhoging van € 10,- per dagdeel geldt niet indien huurder aantoont dat de overschrijding van de huurtermijn het gevolg is van overmacht.

Artikel 4: Betaling

1. de schulden van huurder zijn brengschulden.
Voor aanvang van de huurperiode kan vooruitbetaling van de huurpenningen, alsook betaling van een waarborgsom worden verlangd.
Indien het vooruitbetaalde bedrag de te betalen huursom overtreft, strekt deze tevens tot vergoeding van alle andere bedragen die huurder eventueel aan Bakfietsverhuur Rotterdam verschuldigd is.
De waarborgsom ter zaken van het eigen risico wordt niet eerder geretourneerd dan zodra het voertuig ingeleverd is.
In geval van schade wordt de waarborgsom ter zake van het eigen risico niet eerder retourneert dan zodra duidelijk is dat de omvang van de schade het bedrag van het eigen risico niet overschrijdt, waarna hooguit de waarborgsom ter zake van het eigen risico minus het schadebedrag wordt geretourneerd.
2. Betaling dient, tenzij anders is overeengekomen, onmiddellijk na ommekomst van de huurtermijn te geschieden.
Indien huurder niet op tijd betaalt, is hij van rechtswege in verzuim.
Vanaf de datum van verzuim is de huurder over het openstaande bedrag de wettelijke rente, vermeerderd met 2% op jaarbasis, verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als een maand geldt.
3. Indien huurder ook na sommatie in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te betalen, is hij daarenboven gehouden tot vergoeding van de incassokosten.
Onder incassokosten wordt verstaan alle kosten die Bakfietsverhuur Rotterdam in en buiten rechte maalt voor de invordering van het verschuldigde bedrag met een minimum van 15% van het verschuldigde bedrag.

Artikel 5: Kosten verbonden aan het gebruik van het voertuig

Alle lasten en belastingen ter zake van het gebruik van het voertuig zijn voor rekening van de huurder.
Evenzo zijn voor zijn rekening alle kosten aan het gebruik daarvan verbonden, zoals stalling, reiniging en kleine reparaties.

Artikel 6: Gebruik van het voertuig

1. Huurder dient als een goed huisvader met het voertuig om te gaan en ervoor te zorgen dat het voertuig overeenkomstig zijn bestemming wordt gebruikt.
2. Huurder is gehouden het voertuig in oorspronkelijke staat bij Bakfietsverhuur Rotterdam terug te bezorgen.
3. Alleen personen die in de huurovereenkomst als bestuurder – eventueel tevens in de hoedanigheid als huurder – zijn aangeduid, mogen het voertuig besturen.
Het is de huurder niet toegestaan het voertuig ter beschikking te stellen aan een persoon die niet als bestuurder is vermeld op de voorzijde van het huurcontract.
4. Huurder dient er op toe te zien dat alle bestuurder beschikken over de bevoegdheid en de lichamelijke en geestelijke gesteldheid die voor het besturen van het voertuig vereist is.
5. Het is huurder niet toegestaan anders dan met schriftelijke toestemming van Bakfietsverhuur Rotterdam het voertuig weder te verhuren.
6. Het is huurder niet toegestaan Bakfietsverhuur Rotterdam jegens derden te verbinden of de schijn daartoe te wekken.
7. Indien het voertuig uit de macht van de huurder is geraakt, dient hij Bakfietsverhuur Rotterdam daarvan terstond op de hoogste te brengen.
8. Huurder is gehouden het voertuig schoon te retourneren.
Bij niet-nakoming van deze verplichting kunnen de schoonmaakkosten in rekening worden gebracht met een minimum van € 10,-.
9. In het geval van schade of gebrek aan het voertuig, is het huurder niet toegestaan het voertuig te gebruiken indien dat kan leiden tot verergering van de schade of van het gebrek, of tot vermindering van de verkeersveiligheid.
10. In het geval van enige gebeurtenis waaruit schade kan voortvloeien, is huurder verplicht:

 • Bakfietsverhuur Rotterdam hiervan onmiddellijk telefonisch in kennis te stellen;
 • de instructies van Bakfietsverhuur Rotterdam op te volgen;
 • in geval van ernstige letsel- of zaakschade de politie op de hoogte te stellen;
 • gevraagd of ongevraagd alle inlichtingen en alle bescheiden die op de gebeurtenis betrekking hebben aan Bakfietsverhuur Rotterdam te verstrekken;
 • het voertuig niet achter te laten zonder het behoorlijk tegen het risico van beschadiging of vermissing beschermd te hebben;
 • Bakfietsverhuur Rotterdam of door Bakfietsverhuur Rotterdam aangewezen personen alle gevraagde medewerking te verlezen ter verkrijging van schadevergoeding van derden of ten verweer tegen aanspraken van derden.

11. Huurder is verplicht de verplichtingen en verboden van dit artikel op te leggen aan bestuurder en andere gebruikers van het voertuig en toe te zien op de nakoming daarvan.

Artikel 7: Aansprakelijkheid van de huurder voor schade

1. Tenzij in de schaderegistratie die bij vertrek is opgemaakt anders is aangegeven, wordt huurder geacht het voertuig zonder zichtbare gebreken of beschadigingen te hebben ontvangen.
2. Huurder is aansprakelijk voor alle schade die is ontstaan ten gevolge van enige gebeurtenis tijdens de huurperiode of anderszins verband houdende met de huur van het voertuig met inachtneming van het navolgende.
3. Indien er een eigenrisico in de huurovereenkomst is overeengekomen, is de aansprakelijkheid van de huurder voor schade per schadegeval beperkt tot het bedrag van eigen risico, tenzij:

 • de schade is ontstaan tijdens of ten gevolge van handelen of nalaten in strijd met artikel 6;
 • de schade is ontstaan met goedvinden van, of door opzet of grove schuld van huurder;
 • het voertuig aan een derde is wederverhuurd, ook indien Bakfietsverhuur Rotterdam daarin heeft toegestemd;
 • de schade is ontstaan door vermissing van het voertuig en de bij het voertuig behorende sleutels niet alle bij Bakfietsverhuur Rotterdam zijn ingeleverd.

4. In afwijking van het overeengekomen eigen risico, geld een hoog eigen risico van:

 • maximaal € 1250,- voor de huurder die consument is;
 • maximaal € 1250,- voor de huurder die niet consument is.

Artikel 8: Schade aan vervoerde zaken

Voor de gevolgen van beschadiging van met het voertuig vervoerde zaken, hoe dan ook ontstaan is Bakfietsverhuur Rotterdam nimmer aansprakelijk.
Huurder wordt geacht te dier zake een verzekering af te sluiten, ook indien huurder consument is.

Artikel 9: Van overheidswege opgelegde sancties en maatregelen.

Voor rekening van huurder zijn alle sancties en gevolgen van maatregelen die in verband met het ter beschikking hebben c.q. gebruiken van het voertuig van overheidswege worden opgelegd tenzij deze verband houden met een defect dat bij aanvang van de huur reeds aanwezig was.
Indien deze sancties en maatregelen aan Bakfietsverhuur Rotterdam worden opgelegd, is huurder gehouden Bakfietsverhuur Rotterdam op diens eerste verzoek schadeloos te stellen, waarbij huurder aanvullend de kosten van incasso in en buiten rechte verschuldigd wordt, met een minimum van € 10,-.
Indien Bakfietsverhuur Rotterdam in verband met enige gedraging of nalaten van huurder, zoals een verkeersovertreding, informatie aan autoriteiten dient te verstrekken, is huurder gehouden daarmee gepaard gaande kosten te vergoeden, met een minimum van € 10,- .

Artikel 10: Beslag op het voertuig.

Ingeval van administratief-, civiel- of strafrechtelijk beslag op het voertuig, blijft huurder gehouden tot nakoming van verplichtingen van de huurovereenkomst, waaronder die tot betaling van de huurprijs, tot het moment waarop het voertuig vrij van beslagen weer in het bezit van Bakfietsverhuur Rotterdam is.
Huurder is gehouden verhuurder schadeloos te stellen voor alle uit het beslag voorvloeiende kosten.

Artikel 11: Ontbinding van de huur.

Verhuurder is gerechtigd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst te beëindigen en zich weer in het bezit van het voertuig te stellen, onverminderd zijn recht op vergoeding van kosten, achten en rente, indien blijkt dat huurder tijdens de huurperiode een of meer van de verplichtingen van de huurovereenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, indien huurder overlijdt onder curatele wordt gesteld, hij surseance van betaling aanvraagt, hij in staat van faillissement wordt verklaard, ten aanzien van hem de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard, hij zijn woonplaats of zetel naar het buitenland verplaatst, er beslag op het voertuig wordt gelegd, of indien Bakfietsverhuur Rotterdam tijdens de huurperiode van het bestaan van omstandigheden blijkt, die van dien aard zijn dat ware Bakfietsverhuur Rotterdam hiervan op de hoogte geweest, hij de huurovereenkomst niet was aangegaan.
Huurder zal alle medewerking aan Bakfietsverhuur Rotterdam verlenen om zich weer in het bezit van het voertuig te doen stellen.

Artikel 12: Aansprakelijkheid van de huurder voor gedragingen of nalatigheden van anderen.

Huurder is aansprakelijk voor gedragingen en nalaten van de bestuurder of andere gebruikers van het voertuig, ook indien deze niet de instemming van de huurder hadden.

Artikel 13: Annuleringsvoorwaarden

Een reservering kan tot 24 uur voor aanvang van de afgesproken huurperiode kosteloos worden geannuleerd, mits dit per telefoon gebeurt.
Bakfietsverhuur Rotterdam is gerechtigd de afgesproken huurperiode in rekening te brengen tot een maximale periode van 48 uur, wanneer de huurder verzuimt om tijdig te annuleren.

Artikel 14: Toepasselijk recht

De huurovereenkomst wordt te allen tijde beheerst door Nederlands recht.
Indien de zaak wordt voorgelegd aan een andere rechter dan de kantonrechter, dan is uitsluitend bevoegd de rechter met bevoegdheid in de vestigingsplaats van Bakfietsverhuur Rotterdam, tenzij huurder binnen een maand nadat Bakfietsverhuur Rotterdam zich op dit artikel beroept, schriftelijk kenbaar maakt beslechting door een andere bij de wet bevoegde rechter te verkiezen.